Trở Về (3)

Ta về
Lều cỏ
Trăng hòa nguyệt
Hồn mây
Du tử
Lạnh đồi sương
Đèn soi
Thắp lá rừng không hết
Gió ngàn trong vắt từng hồi chuông
Read the rest of this entry »

No Comments

Kính Mừng Mùng Tám Tháng Hai….

Kính mừng Khánh Đản A Nan Tôn Giả
Tám tháng hai cũng ngày… Thái Tử *** xuất gia
Một sáng tinh sương … ngộ … Giáo lý Thích Ca
Thể nghiệm … vượt tâm thức … ra ngoài ảo tưởng !
Read the rest of this entry »

No Comments

Thành Tâm Kính Ngưỡng

Kính tiễn Giác Linh Đệ Ngũ Tăng Thống Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ về cõi Phật

Con đọc mãi vần thơ năm nào Ôn viết:
” Trong ngục tù, ánh Đạo rực lòng ta
Đau thương thay cõi thế giới Ta Bà
Cực lạc Niết Bàn cũng là đây hiện thực ” ****
Read the rest of this entry »

No Comments

Bái Niệm Cung Tiễn Thầy Thích Quảng Độ

Một Ngôi Sao vừa tịch lặn:
Pháp duyên hoàn mãn chu kỳ.
Diệu lý vô thường,
Thể tánh vô vi,
An nhiên tâm trong thị tịch.

Nhớ giác linh xưa,

Đệ Ngũ Tăng thống Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ:
Chín mươi ba năm trụ thế thăng trầm,
Bảy mươi ba tuổi Đạo thiền lâm tự tại,
Năm mươi sáu năm nhất dạ chí thành,
Chấp nhận khổ nhục tù đày,
Đem đuốc tuệ,
Tâm Từ bi.
Hành Trí Dũng Read the rest of this entry »

No Comments

Đời sống đạo đức theo Phật giáo

Tinh thần giới luật theo kinh tạng Pàli, giới luật được đức Phật quy định rất đơn giản, không chi li và hệ thống như những bộ luật về sau này, nói thế không có nghĩa là thiếu sót, mà chúng ta phải hiểu rằng, đó là tinh thần cốt lõi của giới luật, nó bao trùm lên cả mọi điều răn cấm của Luật tạng. Read the rest of this entry »

No Comments

Những Bức Hình Đẹp


Click on the image to download the pps file

Minh Liên sưu tầm

No Comments

Một Chút Vui – Sóng Thời Gian

Một Chút Vui

Thoảng vừa loé trong đầu tư tưởng xấu,
Bổng giật mình … phải sám hối ngay đi !
Dạ vâng, … có lẽ nhờ đã hành trì
Nên Tàm quý tâm liền ngay xuất hiện !
Read the rest of this entry »

No Comments

Hoa Thủy Tiên


Click on the image to download the pps file
Cúc Nguyễn Sưu Tầm

No Comments